AktualnośćiGmina Ścinawa

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 poz. 450 ze zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja trzydniowego obozu kondycyjnego w Niemberg dla najmłodszych wychowanków klubu piłkarskiego oraz organizacja meczu przyjaźni dla grupy z Niemberg w Ścinawie.”

Dnia 29 kwietnia 2019 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie wpłynęła oferta złożona przez Miejski Klub Sportowy „ODRA” Ścinawa, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, pn. „Organizacja trzydniowego obozu koordynacyjnego w Niemberg dla najmłodszych wychowanków klubu piłkarskiego oraz organizacja meczu przyjaźni dla grupy z Niemberg w Ścinawie”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa www.bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl w zakładce współpraca z organizacjami pozarządowymi, na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa oraz na stronie internetowej www.scinawa.pl, w zakładce aktualności.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać pisemnie do 15 maja 2019 r. w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa w:
– sekretariacie (I piętro),
– pocztą elektroniczną na adres mailowy: urzad@scinawa.pl
– listownie na adres Urząd Miasta i Gminy Ścinawa, ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa.

W załączeniu oferta: TUTAJ.