AktualnośćiGmina Ścinawa

Zgłoś modernizację systemu grzewczego!

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłosił konkurs nr RPDS.03.03.01-IP.01-02-324/18 finansowany z funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna; Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”; Poddziałanie 3.3.1 OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI” Typ 3.3e „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy”.

W ramach ww. konkursu można będzie uzyskać grant (dofinansowanie) na modernizację systemów grzewczych obejmującą wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła (piece węglowe) na:

–  podłączenie do sieci ciepłowniczej / chłodniczej lub
–  instalację źródła ciepła opartego o OZE (np. pomp ciepła) lub
–  instalację kotłów spalających biomasę, lub paliwa gazowe.

Proces aplikacyjny w ramach ww. konkursu związany jest z przygotowaniem znacznej ilości niezbędnych dokumentów, m.in. aktualizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Ścinawa, czy specjalistycznych analiz finansowo-ekonomicznych.
W związku z powyższym zapraszamy Państwa do składania wstępnych wniosków według załączonego wzoru, służących do oszacowania wysokości tzw. wniosku aplikacyjnego, przygotowywanego przez Gminę Ścinawa oraz szczegółowego trybu udzielania dotacji na wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych przez samorząd.
Wniosek dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa: ul. Rynek 17, lub w wersji elektronicznej: TUTAJ.

Wnioski można składać w terminie do 21 stycznia 2019 roku w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy Ścinawa: ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa, na e-maile: aglowacz@scinawa.pl, rjakubowska@scinawa.pl, lub osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa w godzinach pracy magistratu.

UWAGA:

–  Nie można złożyć wstępnego wniosku na wymianę pieca węglowego na węglowy (bez znaczenia na jego normy), pieca gazowego na gazowy nowszego typu.

–  Nie można złożyć wstępnego wniosku na instalacje już wykonane (posiadające odbiory i zapłacone).