Aktualnośći

Otwarty Konkurs Ofert w 2019 r.

6 grudnia 2018 r. burmistrz Ścinawy Zarządzeniem Nr G/237/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych zlecanych przez Gminę Ścinawa do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu: „WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ”.

Termin składania ofert upływa w dniu 27.12.2018 r. o godz 15.30.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie, ul. Rynek 17 lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w.
Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę z napisem „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r.” wraz z „nazwą zadania”.

Treść Zarządzenia: TUTAJ
Wzór: TUTAJ
Zaproszenie: TUTAJ