Gmina Ścinawa

Komunikat Burmistrza Ścinawy

Komunikat Burmistrza Ścinawy
w sprawie przeprowadzenia konsultacji
projektu Programu Współpracy Gminy Ścinawa z Organizacjami Pozarządowymi
na rok 2019.

Przedmiot konsultacji: Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie opinii do projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Forma konsultacji: Wyrażenie pisemnej opinii i złożenie uwag do projektu Programu Współpracy Gminy Ścinawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin konsultacji:

  • data rozpoczęcia: 29.10.2018 r.

  • data zakończenia: 12.11.2018 r.

Miejsce konsultacji: Opinie i uwagi do projektu należy zgłaszać za pomocą „formularza” na adres e-mailowy: jsosnicka@scinawa.pl lub bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa z siedzibą w Ścinawie, Rynek 17, 59-330 Ścinawa. Decyduje data doręczenia formularza.

Projekt Programu wraz z „formularzem” znajduje się na stronie BiuletynU Informacji Publicznej http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/ w zakładce współpraca z organizacjami pozarządowymi/konsultacje oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa.