Urząd Miasta i Gminy

Zwrócą podatek akcyzowy

Przypomina się producentom rolnym posiadającym użytki rolne na terenie miasta i gminy Ścinawa o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach limitu na 2018 rok.

Wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku należy złożyć w terminie od 1 lutego do 28 lutego 2018 r. w Referacie Podatków i Opłat- pokój nr 1 na parterze.

Limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, wg stanu na dzień 1 lutego danego roku. W dniu 17 listopada 2017r. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie od 01 kwietnia do 30 kwietnia br.