Sunday, Oct 23rd

Ostania aktualizacja:11:14:41 AM GMT

Jesteś tutaj: Urząd MIasta i Gminy Ścinawa Informacje Informacja - opłaty za alkohol

Informacja - opłaty za alkohol

Email Drukuj PDF

Przypominamy, że każdy przedsiębiorca prowadzący sprzedaż alkoholu ma obowiązek do 31 stycznia 2013 r. złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych za rok 2012 oraz uiścić stosowną opłatę.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim:
1. jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła  37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – opłatę wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
2. jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła  37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – opłatę wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
3. jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – opłatę wnosi się w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

Natomiast przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa powyżej wnoszą opłatę w wysokości :
1. 525 zł za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
2. 525 zł za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
3. 2100 zł za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu


Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
Są to terminy ostateczne, nie podlegające przedłużeniu ani przywróceniu.

W przypadku niezłożenia oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia lub niedokonania opłaty we wskazanych ustawowo terminach zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy  od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.