Thursday, Jul 28th

Ostania aktualizacja:08:22:00 AM GMT

Jesteś tutaj: Urząd MIasta i Gminy Ścinawa Informacje Świadczenia w MGOPS

Świadczenia w MGOPS

Email Drukuj PDF

Od 1 września 2011r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ścinawie będzie przyjmował wnioski na świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2011/2012 Dokumenty potrzebne do uzyskania świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2011/2012 Tylko zasiłek rodzinny lub dodatki z tytułu (urodzenia dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, dojazdów do szkoły, wielodzietność):

 1. Ksero dowodu osobistego.
 2. Skrócone akty urodzenia dzieci (zupełne w przypadkach wątpliwych).
  • Zupełny akt urodzenia w każdym przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka z powodu, gdy ojciec jest nieznany.
 3. Zaświadczenie lub oświadczenie l z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2010r (wszystkich dorosłych członków rodziny)
  • Zaświadczenie od komornika za rok 2010 o bezskuteczności świadczenia alimentacyjnego lub w jakiej wysokości były wyegzekwowane.
 4. Zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły dzieci od 18-go roku życia (w przypadku dojazdów do szkoły poza miejsce zamieszkania zaświadczenie dziecka od 16-go roku życia) na rok szkolny 2011/2012.
 5. W przypadku przysposobienia (adopcji) dziecka prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie dziecka.
 6. W przypadku opiekuna prawnego dziecka orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego.
 7. Kopię odpisu wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego.
 8. Kopię orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka.
 9. W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – oświadczenie lub zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o przeciętnej wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (tj rok 2010) oraz oświadczenie o nie posiadaniu gospodarstwa rolnego w innej gminie.
 10. W przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego w dzierżawę – umowę dzierżawy.
 11. W przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną – umowę zawartą w formie notarialnej.
 12. Oświadczenie lub zaświadczenie lub dokument stwierdzający ustalenie odpłatności za pobyt członka rodziny przebywającego w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
 13. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodę sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny oraz wyrok lub ugodę sądową.
 14. W przypadku utraty dochodu - dokument stwierdzający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu a także podanie o wykluczenie utraconego dochodu.
 15. W przypadku uzyskania nowego dochodu – dokument stwierdzający datę uzyskanie dochodu oraz zaświadczenie o wysokości dochodu za pierwszy pełen przepracowany miesiąc.
 16. W przypadku cudzoziemców kopię karty pobytu na podstawie zezwolenia na osiedlenie, pobyt tymczasowy lub w związku z uzyskaniem w RP statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Dodatek z tytułu urodzenia się dziecka Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające, co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży wykonane przez lekarza ginekologa lub położną.

Dodatek z tytułu zamieszkania dziecka w miejscowości w której znajduje się szkoła:

Dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub innym miejscu zamieszkania, potwierdzony przez podmiot publiczny, szkołę lub oświadczenie osoby fizycznej wynajmującej lokal uczniowi wraz z potwierdzeniem tymczasowego meldunku.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego:

 1. Aktualne zaświadczenie od pracodawcy na jaki okres udziela urlopu wychowawczego i na które dziecko.
 2. Aktualne zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia.
 3. Aktualne zaświadczenie od pracodawcy o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego.
 4. Aktualne zaświadczenie z ZUS o zgłoszeniu przez pracodawcę do ubezpieczeń społecznych.
 5. Aktualne zaświadczenie lekarza zalecającego przebywanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności z powodów terapeutycznych w żłobku lub przedszkolu.
 6. Zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w tym specjalnego ośrodka szkolno- wychowawczego w przypadku umieszczenia w niej dziecka, liczbie dni w tygodniu w których korzysta w niej z całodobowej opieki.
  1. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka:

   1. Kopię aktu zgonu drugiego z rodziców lub obojga rodziców.
   2. Zupełny akt urodzenia dziecka w przypadku ojca nieznanego.
   3. Odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców.

   Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji:

   1. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (umiarkowanym od dzieciństwa lub znacznym).

   Zasiłek pielęgnacyjny:

  2. Ksero dowodu osobistego.
  3. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (umiarkowanym od dzieciństwa lub znacznym).
  4. Ksero decyzji Organu emerytalno-rentowego przyznającego emeryturę lub rentę.
  5. Świadczenie pielęgnacyjne:

   1. Ksero dowodu osobistego.
   2. Dokumenty potwierdzające tożsamość i stan cywilny osoby dorosłej, na którą
   3. ubiegamy się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego.
   4. Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo z osobą niepełnosprawną.
   5. Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo osoby niepełnosprawnej z osobami w rodzinie spokrewnionymi w pierwszym stopniu.
   6. Oświadczenie osoby spokrewnionej w dalszym stopniu, o braku w rodzinie osoby spokrewnionej z osobą niepełnosprawną w pierwszym stopniu do opieki nad tą osobą.
   7. Oświadczenia pozostałych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu o braku możliwości opieki nad osobą niepełnosprawną. Orzeczenie o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
   8. Świadectwa pracy, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy.
   9. Zaświadczenie ze szkoły lub innej placówki o realizowaniu obowiązku szkolnego lub przebywaniu w tych że placówkach (internacie).
   10. Zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w tym specjalnego ośrodka szkolno- wychowawczego w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu w których korzysta w niej z całodobowej opieki.

   Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka:

   1. Ksero dowodu osobistego rodziców dziecka
   2. Skrócone akty urodzenia dziecka (zupełne w przypadkach wątpliwych).
   3. Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające, co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży wykonane przez lekarza ginekologa lub położną.

   W przypadku gdy wyżej wymienione dokumenty są już w posiadaniu tut. Organu Działu Świadczeń Rodzinnych i nie straciły ważności, ponowne ich składanie jest zbędne (z wyjątkiem aktów zupełnych urodzenia w przypadku ubiegania się o świadczenia rodzinne, gdy ojciec dziecka jest nieznany).

   W przypadku gdy okoliczności sprawy mają wpływ na prawo do przyznania świadczeń rodzinnych Organ ma prawo do wezwania do uzupełnienia wniosku o dodatkowe dokumenty nie wymienione powyżej i złożenia wyjaśnień.

   Wnioski będą przyjmowane w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ścinawie ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa, pokój nr 18 począwszy od 1 września 2011r. w godzinach:

   • poniedziałek od 7:30 do 15:30
   • wtorek od 8:00 do 16:00
   • środa od 7:30 do 15:30
   • czwartek od 7:30 do 15:30
   • piątek od 7:30 do 15:30